Nakládání s dešťovými a odpadními vodami


Nabízíme konzultační a projekční činnosti v oblasti nakládání s dešťovými a odpadními vodami. Hospodaření s vodami je navrženo vždy dle možností daného území a stávajících inženýrských sítí.

Dešťové vody mohou být akumulovány v nádrži a dále využity např. pro zalévání zahrad, splachování toalet nebo mohou být zaústěny do zahradních jezírek, prohlubní a zvyšovat estetickou funkci vašich zahrad. V případě propustného podloží lze vody vsakovacím zařízením zasakovat do vod podzemních. Pro tyto účely vám zajistíme hydrogeologické posouzení podloží.

Odpadní vody lze po vyčištění využívat např. k mytí aut nebo zalévání zahrad. Pro čištění odpadních vod dle jejich následného využití vám navrhneme nebo doporučíme patřičné technologie čištění.

Pro vodní díla zajistíme projednání s dotčenými úřady včetně vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami.