Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Ladislav Roušar

Po absolvování Střední školy stavební ve Vysokém Mýtě obor Vodohospodářské stavby byl přijat ke studiu bakalářského a později navazujícího magisterského na VUT v Brně, fakulty stavební, obor Vodní hospodářství a vodní stavby.

Během studia pracoval jako projektant, geodet nebo výpočtář v několika projekčních kancelářích vodohospodářských staveb (Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Pöyry Environment a.s.). Ke konci studia absolvoval roční studijní pobyt na univerzitě v Dánsku – Engineering College of Aarhus, kde prováděl numerické analýzy vodovodní a stokové sítě, vyhodnocení provozu čistírny odpadních vod a úpravny vody. Magisterské studium úspěšně zakončil v roce 2011.

Po magisterském programu pokračoval v doktorském studiu na ústavu vodních staveb. Pod vedením doc. Ing. Jaroslava Veselého, CSc. a doc. Ing. Zbyňka Zachovala, Ph.D. spolupracoval na projektech zaměřujících se na pohyb a kvantifikaci množství splavenin ve vodním toku, hydrodynamické modelování povodňových událostí nebo experimentální výzkumy proudění přes přelivy se širokou korunou. Během studia pracoval jako projektant a především jako výpočtář ve společnosti Pöyry Environment a.s., kde se podílel např. na výpočtech povodňových událostí a rizikových analýzách řeky Opavy. Absolvoval 5 měsíční stáž na univerzitě v USA – Colorado State University, kde pod vedením profesora Pierra Juliena prohluboval své poznatky v oborech sedimentace, eroze a numerického modelování v inženýrské praxi. V roce 2014 odevzdal disertační práci na téma „Meze pohybu a kvantifikace množství dnových splavenin pro štěrkonosné toky“.

V říjnu 2014 mu bylo vystaveno živnostenské oprávnění s předmětem podnikání projektová činnost ve výstavbě.

Od roku 2015 ve sdružení s firmou Econocap Polska výhradně zastupuje prodej a technickou podporu výpočetního programu FLOW-3D společnosti FLOW Science v České a Slovenské republice.

V roce 2017 se stal autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Navázal spolupráci s výzkumným centrem AdMaS.

Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte mne kontaktovat.