Úvod

Společnost VHRoušar, s.r.o. byla založena v březnu 2017, ale její počátky lze datovat od roku 2014. Změna právní formy z osoby samostatně výdělečně činné na společnost s ručením omezeným byla vyžádána navyšujícím se objemem prací a cíleným vytvořením značky, která bude našim investorům zaručovat odbornou úroveň nabízených služeb.

Specializujeme se na vodohospodářské stavby a to v oblasti projekční činnosti, stavebního dozoru nebo zhotovení hydrotechnických výpočtů a studií. Zakládáme si na pečlivě provedené práci a jsme přesvědčeni, že pokud je projekt proveden technicky správně, propracovaně a v předepsaném termínu, budou zákazníci plně spokojeni. Projekty jsou řešeny na základě zkušeností získaných z projekčních kanceláří, zahraničních univerzit nebo vědecké aspirantury. K zákazníkům přistupujeme vždy individuálně s cílem prohloubit oboustrannou důvěru. Už jste nás kontaktovali?

Nabízíme projektové dokumentace všech stupňů, odborných posudků, studií a konzultací v oboru vodního hospodářství včetně technického dozoru investora.

Zajišťujeme prodej a technickou podporu výpočetního programu FLOW-3D pro Českou a Slovenskou republiku.


vodohospodářství

pečlivě / kvalitně / včas

Projekty

Hydrotechnických staveb

 • vodní nádrže
 • suché nádrže
 • úpravy řek
 • protipovodňová opatření

Zdravotně – technických staveb

 • kanalizace
 • vodovody
 • čistírny odpadních vod (domovní, malé)
 • automatické tlakové stanice
img-1.jpg img-10.jpg img-2.jpg img-3.jpg img-4.jpg img-5.jpg img-6.jpg img-7.jpg img-8.jpg

Výpočty, posudky, studie

 • hydrodynamické modelování (1D, 2D)
 • CFD (simulace proudění tekutin ve 3D)
 • hydrotechnické výpočty a posudky
 • studie odtokových poměrů
 • stanovení záplavových území
 • splaveninové studie
 • posouzení stability opevnění
 • manipulační a provozní řády vodních děl

Další

 • geodetické zaměření
 • inženýrsko-geologické průzkumy
 • hydrogeologické posudky
 • statické a dynamické návrhy konstrukcí
 • návrhy objektů a ověření zkoumaných jevů fyzikálními modely
 • projekty dopravních staveb, mostních konstrukcí nebo pozemních staveb aj.